• This website is available in English
 

Ein gwaith data

Chwaraewn rôl ganolog mewn sicrhau bod data yn bodloni anghenion ein cynulleidfa ‘graidd’ drwy gynrychioli barn llywodraeth leol yng Nghymru ar faterion fel y Cyfrifiad, a data am y boblogaeth a mudo. Hefyd cadwn gyfoeth o ddata ar gael mewn mapiau, tablau ac adroddiadau yn ein system genedlaethol InfoBaseCymru. I weld y data sydd gennym yn InfoBaseCymru, defnyddiwch y ddewislen ar y dde. Hefyd gallwch chi weld rhywfaint o’n data mwyaf poblogaidd drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

Meincnodi

Yn ogystal â’r data cenedlaethol sydd ar gael yn ein system InfoBaseCymru, cefnogwn lywodraeth leol a’i phartneriaid i gasglu data arall. Gallwn gefnogi’ch corff chi gyda’i anghenion casglu data. Gweithiwn ar draws gwasanaethau awdurdodau lleol yn barod i roi cymorth am weithgarwch meincnodi. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys darparu ffurflenni casglu, rheoli’r gweithgarwch casglu a darparu data mewn fformatau deallus defnyddiadwy. Rhowch gefnogaeth ar draws y mwyafrif o wasanaethau sy’n gweithredu mewn awdurdodau lleol.

Arolygon

Gallwn ddarparu cymorth hefyd am gasglu gwybodaeth ansoddol drwy arolygon a holiaduron. Unwaith eto, mae’r cymorth y gallwn ei roi cyn amrywio ar sail anghenion yr unigolyn. Gallwn helpu i ddatblydu a phrofi cwestiynau, yn ogystal â chynnig gwasanaeth arolygon ar-lein sy’n defnyddio meddalwedd cwbl ddwyieithog. Gallwn ddadansoddi canlyniadau’r arolwg hefyd.

Cysylltwch â ni i drafod sut allwn ni gefnogi’ch anghenion data chi.

Data

Dewch o hyd i wybodaeth am amddifadedd eich ardal, data am dai, trosedd a chyfansoddiad eich poblogaeth. Hefyd gallwch chi weld data am sut mae’ch awdurdod lleol yn perfformio.

Gweld y data

Dewch o hyd i wybodaeth am iechyd plant yn eich ardal, yn ogystal â data am sut maent yn perfformio yn yr ysgol. Hefyd gallwch chi weld data am beth mae pobl ifanc yn ei wneud ar ôl cyrraedd diwedd eu haddysg orfodol.

Gweld y data

Dewch o hyd i wybodaeth am faint a mathau’r busnesau yn yr ardal, lefel enillion, a gweithgarwch economaidd y boblogaeth oedran gweithio. Hefyd gallwch chi weld data am y Lwfans Ceisio Gwaith a mathau eraill o fudd-dal.

Gweld y data

Dewch o hyd i wybodaeth am dull o fyw eich poblogaeth, y sawl sy’n defnyddio gwasanaethau meddygol, a’r sawl sy’n dioddef anghylderau meddygol sydd i gyd yn cael eu cymryd o Arolwg Iechyd Cymru. Hefyd gallwch chi weld data am ddarpariaeth gofal cymdeithasol yn eich ardal, yn ogystal ag iechyd plant o feichiogi a gwybodaeth ddefnyddiol arall am iechyd.

Gweld y data

Dewch o hyd i wybodaeth am yr amgylchedd ffisegol, allyriannau CO2, maint traffig, defnydd ynni a risg llifogydd. Hefyd gallwch chi weld data am ansawdd y rhwydwaith ffyrdd ac anafusion ar y ffordd.

Gweld y data

Dewch o hyd i wybodaeth o Gyfrifiad 2011 am gyfansoddiad y boblogaeth, sy’n amrywio o sgiliau Cymraeg, neu sut mae pobl yn teithio i’r gwaith i’w statws priodasol.

Gweld y data

Mae’n ofynnol i gynghorau lleol ledled Cymru adrodd ar nifer o Ddangosyddion Perfformiad bob blwyddyn. Mae dau fath o ddangosydd, sef –Dangosyddion Strategol Cenedlaethol a bennir gan Lywodraeth Cymru, a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus a bennir gan lywodraeth leol. Mae’r wybodaeth a ddangosir yma yn gyfuniad o’r ddwy set hyn o ddangosyddion.

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i helpu aelodau’r cyhoedd deall sut mae eu cyngor lleol yn perfformio o’i gymharu â chynghorau eraill ledled Cymru.

Gweld FyNghyngorLleol Gweld y data

Rhai o'n gwaith...

InfoBaseCymru

Mae InfoBaseCymru’n cynnig mynediad rhwydd i amrediad eang o wybodaeth am Gymru.

FyNghyngorLleol

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i ddod â data perfformiad i’r cyhoedd yw FyNghyngorLleol.

Systemau lleol

Mae systemau gwybodaeth lleol yn caniatáu i wneuthurwyr polisi a dinasyddion gyrchu, dadansoddi, mapio a lawrlwytho setiau data lleol a chenedlaethol yn gymharol rwydd.

Proffiliau Gwasanaethau Cymdeithasol awdurdodau lleol

Mae’r proffiliau awdurdod lleol yn cynnig data cyfredol, gwybodaeth am dueddiadau a chymariaethau defnyddiol a all gael eu defnyddio i lywio eu hadroddiad, neu hyd yn oed fod yn rhan o'r adroddiadau blynyddol cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol.

Ariannu’r trydydd sector

Dengys y dadansoddiad a gyflwynir ariannu’r trydydd sector gan gynnwys gwybodaeth am ariannu ar ffurf grantiau a thaliadau am wasanaethau.

Nofio am Ddim Cymru

Mae’r dadansoddiad a roddir ar Nofio Am Ddim Cymru yn dangos data ar fapiau themataidd o Gymru, graffiau tueddiadau dros amser, adroddiadau gwerth ychwanegol a thablau data a all gael eu hallforio.

 

 

Diweddariadau data

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Data genedigaethau byw (2016)

Mae’r data ar gyfer 2016 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2016)

Mae’r data ar gyfer 2016 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Marwolaethau ychwanegol y gaeaf (2016-2017)

Mae’r data ar gyfer 2016-2017 am farwolaethau ychwanegol y gaeaf ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Busnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau (2016)

Mae’r data ar gyfer 2016 am fusnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data tipio-anghyfreithlon (2016-17)

Mae data tipio-anghyfreithlon ar gyfer 2016-17 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Prisiau tai cyfartalog (Medi 2017)

Mae’r data ar gyfer Medi 2017 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Hydref 2017)

Mae ffigyrau diweddaraf (Hydref 2017) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Edrych ar ddata mewn mapiau

Gan ddibynnu ar y porwr rhyngrwyd rydych yn ei ddefnyddio i gyrchu InfoBaseCymru, mae’n bosib y cewch chi rai problemau wrth geisio edrych ar ein data mewn mapiau. Mae hynny am fod rhagosodiadau’r porwr wedi eu diweddaru’n ddiweddar. 

Peidiwch â phoeni! Os cewch chi unrhyw broblemau bydd arweiniad ar beth mae angen i chi ei wneud. Dim ond unwaith y bydd angen i chi newid eich gosodiadau. 

Os byddai’n well gennych chi beidio â gwneud unrhyw newidiadau, cewch chi edrych ar yr holl gynnwys drwy ddefnyddio Internet Explorer. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Data cyfaint traffig (2016)

Mae’r data ar gyfer 2016 am gyfaint traffig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Arolwg Cenedlaethol Cymru (2016-17)

Mae’r data diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y canran o bobl dros 75 oed sy’n defnyddio’r we at ddefnydd personol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.


y Golygydd / the EditorTweet This

IBC Logo

Rydym wedi diweddaru ein cynnig ar gyfer data Prisiau tai cyfartalog ar InfoBaseCymru. Rydym nawr yn cynnwys data ar Brisiau tai cyfartalog am brynwyr tro cyntaf a’r Canran newid blynyddol mewn prisiau tai cyfartalog. Mae'r rhain ar gael ar lefel awdurdod lleol.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y data yma, plîs cysylltwch â ni ar ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk neu 029 2090 9500.


y Golygydd / the EditorTweet This

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Awst 2017)

Mae ffigyrau diweddaraf (Awst 2017) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Prisiau tai cyfartalog (Gorffennaf 2017)

Mae’r data ar gyfer Gorffennaf 2017 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Data Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2016-17 wedi’u cyhoeddi

Mae data Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) ar gyfer 2016-17 wedi cael eu cyhoeddi.

Dylai ymholiadau am y data gael eu hanfon at PIenquiries.

Terfynu set ddata budd-daliadau yn ôl math

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi terfynu ystadegau budd-daliadau yn ôl math ac felly ni fydd y data hwn yn cael ei ddiweddaru bellach.

Byddwn yn ychwanegu rhai dangosyddion budd-daliadau newydd DWP yn ôl awdurdod lleol ac ardal leol cyn bo hir.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan NOMIS.

Absenoldeb o’r ysgol: Ysgolion Uwchradd (BA 2016-17)

Mae’r data ar gyfer 2016-17 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion uwchradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2016-17)

Mae’r data ar gyfer 2016-17 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.


y Golygydd / the EditorTweet This