• This website is available in English

Newyddion


 • Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Bydd ein swyddfeydd ar gau o 12:00 ar ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2017.

  Byddwn yn ailagor ar ddydd Mawrth 2 Ionawr 2018. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk neu ffoniwch 029 2090 9500 a gadewch neges.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Data genedigaethau byw (2016)

  Mae’r data ar gyfer 2016 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2016)

  Mae’r data ar gyfer 2016 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Marwolaethau ychwanegol y gaeaf (2016-2017)

  Mae’r data ar gyfer 2016-2017 am farwolaethau ychwanegol y gaeaf ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Busnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau (2016)

  Mae’r data ar gyfer 2016 am fusnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data tipio-anghyfreithlon (2016-17)

  Mae data tipio-anghyfreithlon ar gyfer 2016-17 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Prisiau tai cyfartalog (Medi 2017)

  Mae’r data ar gyfer Medi 2017 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Hydref 2017)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Hydref 2017) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Edrych ar ddata mewn mapiau

  Gan ddibynnu ar y porwr rhyngrwyd rydych yn ei ddefnyddio i gyrchu InfoBaseCymru, mae’n bosib y cewch chi rai problemau wrth geisio edrych ar ein data mewn mapiau. Mae hynny am fod rhagosodiadau’r porwr wedi eu diweddaru’n ddiweddar. 

  Peidiwch â phoeni! Os cewch chi unrhyw broblemau bydd arweiniad ar beth mae angen i chi ei wneud. Dim ond unwaith y bydd angen i chi newid eich gosodiadau. 

  Os byddai’n well gennych chi beidio â gwneud unrhyw newidiadau, cewch chi edrych ar yr holl gynnwys drwy ddefnyddio Internet Explorer. 

  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

  Data cyfaint traffig (2016)

  Mae’r data ar gyfer 2016 am gyfaint traffig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Arolwg Cenedlaethol Cymru (2016-17)

  Mae’r data diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y canran o bobl dros 75 oed sy’n defnyddio’r we at ddefnydd personol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Free Swimming1 Logo

  Darllennwch yr adroddiad dadansoddi diweddaraf am ddata Nofio Am Ddim sy’n dangos y tueddiadau yng Nghymru.

  Gweithiwn ar y cyd â Chwaraeon Cymru i gasglu, dadansoddi ac adrodd am ddata Nofio am Ddim oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru.

  Nod y gwaith hwn yw gwerthuso effaith y Fenter Nofio am Ddim yng Nghymru drwy ddefnyddio’r data yn effeithiol.

  Dyma rai o’r prif bwyntiau o ddata 2016-17:

  • Bu lleihad 33% a 36% mewn cyfranogiad mewn nofio cyhoeddus am ddim yn y drefn honno ymhlith gwrywod a menywod 16 oed ac yn iau, o’i gymharu â 2015-16.
  • Mae’r grŵp oedran 60 ac yn hŷn wedi gweld cynnydd o 2% mewn cyfranogiad mewn nofio cyhoeddus am ddim, o’i gymharu â 2015-16.

  Dysgwch fwy a gweld sut mae cyfranogiad yn eich awdurdod chi drwy fynd i’n hoffer Nofio am Ddim.

  I weld adroddiad 2016-17 cliciwch y ddelwedd isod. Sylwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

  Free Swimming

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • IBC Logo

  Rydym wedi diweddaru ein cynnig ar gyfer data Prisiau tai cyfartalog ar InfoBaseCymru. Rydym nawr yn cynnwys data ar Brisiau tai cyfartalog am brynwyr tro cyntaf a’r Canran newid blynyddol mewn prisiau tai cyfartalog. Mae'r rhain ar gael ar lefel awdurdod lleol.

  Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y data yma, plîs cysylltwch â ni ar ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk neu 029 2090 9500.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Free Swimming1 Logo

  Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 3% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  *Yn eithrio data ar gyfer un awdurdod lleol.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Awst 2017)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Awst 2017) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Prisiau tai cyfartalog (Gorffennaf 2017)

  Mae’r data ar gyfer Gorffennaf 2017 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Data Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2016-17 wedi’u cyhoeddi

  Mae data Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) ar gyfer 2016-17 wedi cael eu cyhoeddi.

  Dylai ymholiadau am y data gael eu hanfon at PIenquiries.

  Terfynu set ddata budd-daliadau yn ôl math

  Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi terfynu ystadegau budd-daliadau yn ôl math ac felly ni fydd y data hwn yn cael ei ddiweddaru bellach.

  Byddwn yn ychwanegu rhai dangosyddion budd-daliadau newydd DWP yn ôl awdurdod lleol ac ardal leol cyn bo hir.

  Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan NOMIS.

  Absenoldeb o’r ysgol: Ysgolion Uwchradd (BA 2016-17)

  Mae’r data ar gyfer 2016-17 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion uwchradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2016-17)

  Mae’r data ar gyfer 2016-17 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Data Unit LogoRydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad monitro cyntaf o’n cydymffurfiaeth â’n Rheoliadau Safonau’r Gymraeg.

  O’r 25 Ionawr 2017, mae’r Uned Ddata wedi ymrwymo i Reoliadau Safonau’r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae’r Safonau yma yn gosod disgwyliadau pendant arnom ni i gynnig gwasanaethau Cymraeg i’n cwsmeriaid ac i hybu mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn gwasanaethau.

  Mae ein hadroddiad monitro yn darparu gwybodaeth ar ein cydymffurfiaeth, unrhyw gamau gweithredu rydym wedi cynnal, yn ogystal â darparu gwybodaeth ar unrhyw gwynion yn ymwneud â’n gydymffurfiaeth â’r Rheoliadau Safonau’r Gymraeg a dderbyniwyd. Rydyn yn falch i ddweud nad ydym wedi derbyn unrhyw gwynion yn 2016-17.

  Gallwch ddod o hyd i’r adroddiad yma.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Mae perfformiad awdurdodau lleol yn parhau i wella…

  Mae data am 2016-17 yn dangos bod perfformiad ALi wedi gwella mewn 64% o ddangosyddion

  Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan yr Uned Ddata yn dangos bod perfformiad wedi gwella mewn 64% o ddangosyddion cymaradwy i’w gymharu a 2015-16.

  Mae’r bwlch mewn perfformiad (rhwng yr awdurdodau sy’n perfformio orau a’r rhai gwaethaf) wedi’i gulhau mewn dros hanner o’r dangosyddion.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • MyLocalCouncil Logo

  Ffordd rwydd o weld sut mae FyNghyngorLleol yn perfformio

  Heddiw diweddarwyd gwefan sy’n bwriadu helpu’r cyhoedd i ddeall sut mae eu cyngor lleol yn perfformio gyda’r data diweddaraf am berfformiad awdurdodau lleol ar gyfer 2016-17.

  Mae’r wefan yn gadael i ddefnyddwyr weld sut mae eu hawdurdod nhw yn cymharu ag eraill ledled Cymru, sut mae’n cymharu â chyfartaledd Cymru, a sut mae ei berfformiad wedi amrywio dros y blynyddoedd diwethaf.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor